Anasayfa


     657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU VE KAMU PERSONELİ İLE İLGİLİ MEVZUAT ARALIK 2021 (15. BASIM)

   
BASIM : ARALIK 2021 (15. BASIM)
ISBN : 978-605-9579-44-5
Fiyat : 190 TL (KDV Dahil)
        Detaylar
 
 
Detaylar

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NE GÖRE
20 ARALIK 2021 TARİHİ İTİBARIYLA EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE YÜRÜRLÜKTEKİ

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

VE KAMU PERSONELİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

  

20 ARALIK 2021 - 15. BASIM

 

Yayınevimiz bu kitap ile kamu personeli ve akademisyenlerimizin en temel ihtiyaçlarından birini karşılamayı amaçlamıştır. Kitabımızın içeriğinde Devlet Personel Rejimi ile ilgili olarak Türk Hukuk Mevzuatındaki, kamu personeli ve akademisyenlerimize gerekli olan bütün;

- Kanunlar

- Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
- Cumhurbaşkanı Kararları

- (Yürürlükteki) Bakanlar Kurulu Kararları
- Tüzükler

- Yönetmelikler

düzenli bir sistematik içerisinde ve kitabımızın baskı tarihi (20 ARALIK 2021) itibarıyla güncel olarak, yürürlükte olduğu şekliyle verilmiştir.

  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Personeli Mevzuatı kitabı büyük boy, 880 sayfa, 75 gram birinci sınıf kağıda kaliteli baskılı ve sağlam ciltlidir.

  

Fiyatı KDV dahil 190.- TL’dır. 

    

Sipariş vermek için adınızı, açık adresinizi ve telefon numaranızı eksiksiz olarak bildirmeniz yeterlidir.

  

SİPARİŞ TELEFONLARI 

  

Cep: (0532) 556 84 36
(0212) 512 60 80 - (0212) 518 43 63  

    

e-mail:yalinkitap@gmail.com

  

YALIN YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ

Alemdar Mah. Molla Fenari Sok. Tektaş İş Hanı No: 24 / 6

CAĞALOĞLU - FATİH - İSTANBUL

 

657 Sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU VE KAMU PERSONELİ MEVZUATI KİTABIMIZIN FİHRİSTİ 

 

I. KANUNLAR

- Devlet Memurları Kanunu (657 sayılı Kanun)
- Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlı Kararnamesi (Kararname Numarası: 2)
- Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 3)
- Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (703 sayılı)

- Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018 sayılı Kanun)

- Harcırah Kanunu (6245 sayılı Kanun)

- Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  (3628 Sayılı Kanun)

- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483 Sayılı Kanun)

- Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı Kanun)

- Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun (2531 sayılı Kanun)

- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (4982 sayılı Kanun)

- Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (3071 sayılı Kanun)

- Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun (2429 sayılı Kanun)

- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (2330 sayılı Kanun)

- Bazı Kamu Görevlerine Nakdi Tazminat verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (2566 sayılı Kanun)

- Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun (2453 sayılı Kanun)

- Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun (2527 sayılı Kanun)

- Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun (5525 sayılı Kanun)

- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688 sayılı Kanun)

- Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5620 sayılı Kanun)

- Kamu Konutları Kanunu (2946 sayılı Kanun)

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu İle Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 375)

- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK No: 631)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  (29/6/2009-2009/15169 Bakanlar Kurulu Kararı)

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

 

IV. YÖNETMELİKLER

a) Yetiştirilme, Eğitim, Göreve Alınma, Atanma, Görevlendirme ve Yerdeğiştirme İle İlgili Yönetmelikler

- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

- Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

- Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı

- Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

- Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmelik

- Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

- Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik

- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği

- Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik.

- Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

b) İdari Konular ve Çalışma Düzeni İle İlgili Yönetmelikler

- Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

- Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Resmi Mühür Yönetmeliği

- Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

- Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

- Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik

- Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik

- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

- Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

- Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği

- Nöbetçi Memurların Görev ve Sorumlulukları İle Çalışma Şekillerini Gösterir Yönetmelik

- Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

 

c) Mali ve Sosyal Haklar İle İlgili Yönetmelikler

- Kamu Konutları Yönetmeliği

- Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği

- Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

- Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

- Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik

- Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik